Koop, eet en beweeg slim in 1 - 2 - 3!

gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

GELIEVE DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN  123 FEEL FREE AANDACHTIG TE LEZEN.

Door het webplatform 123 feelfree.be te gebruiken stemt u in met de Algemene Gebruiksvoorwaarden, hierna genoemd ‘Gebruiksvoorwaarden’.  Wij behouden ons het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk éénzijdig te wijzigen, door toevoeging, aanpassing of verwijdering. Check de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig voor wijzigingen.

Door de website 123 feelfree.be te gebruiken nadat we wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden hebben bekendgemaakt, stemt u in met deze wijzigingen, los van het feit of u deze nagekeken hebt of niet. Indien u niet met deze Gebruiksvoorwaarden instemt, dient u de website 123feefree.be niet te gebruiken en, in voorkomend geval, uw inschrijving als Community Gebruiker stop te zetten.

1. Toepassingsgebied van deze Gebruiksvoorwaarden

Behoudens anders vermeld zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing op uw gebruik van de website 123feelfree.be die eigendom is en wordt beheerd door Xenarjo CVBA en onze Verbonden Ondernemingen (tezamen "wij" of "ons"), inzonderheid deze website en elke andere website waarvan we eigenaar zijn of die we beheren, heden of in de toekomst (tezamen, onze "websites"). Voor de doeleinden van deze Gebruikswoorwaarden betekent "Verbonden Ondernemingen" elke persoon of entiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks 123feelfree.be , Xenarjo CVBA en hun Verbonden Ondernemingen, controleert, of door deze ondernemingen wordt gecontroleerd of onder hun gemeenschappelijke controle valt, hetzij door eigendom hetzij anderszins. Deze website en de Gebruiksvoorwaarden zijn bestemd voor België en de website is voor gebruik door inwoners van België. Deze website richt zich tot personen die 18 jaar of ouder zijn en zij dient enkel door deze laatsten te worden gebruikt.

2. Gebruiksvoorwaarden - algemeen

Door deze website te gebruiken verklaart u gebonden te zijn door de huidige Gebruiksvoorwaarden, alsof u deze had ondertekend. Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft, hebben wij het recht, in voorkomend geval, uw wachtwoord, gebruikersrekening en/of toegang tot deze website of een deel hiervan te beëindigen. Wij kunnen deze website stopzetten, wijzigen, of het uitzicht ervan aanpassen zonder voorafgaand bericht of enige aansprakelijkheid, inzonderheid door (1) de tijd dat de website beschikbaar is, te beperken, (2) het toegelaten gebruik te beperken, en (3) het recht van elke gebruiker van de website te gebruiken, te beperken of stop te zetten. U stemt ermee in dat elke beëindiging of stopzetting van uw toegang of gebruik van de website zonder voorafgaand bericht kan worden uitgevoerd. Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft, stemt u ermee in dat wij uw inschrijving als gebruiker en alle desbetreffende gegevens en bestanden kunnen uitschakelen of verwijderen en/of de toegang tot dergelijke gegevens en/of bestanden of onze website onmogelijk maken. U stemt er verder mee in dat wij tegenover u noch tegenover een derde aansprakelijk zullen zijn voor een beëindiging of stopzetting van uw toegang tot of gebruik van onze website. Soms kunnen wij deze Gebruiksvoorwaarden aanvullen met bijkomende algemene voorwaarden die een specifieke inhoud of specifieke activiteiten of gebeurtenissen betreffen (Bijkomende Gebruiksvoorwaarden). Dergelijke Bijkomende Gebruiksvoorwaarden kunnen op de website worden geplaatst om te worden bekeken met deze inhoud, activiteiten, onderdelen of gebeurtenissen, en zullen als zodanig worden aangeduid. U begrijpt en stemt ermee in dat deze Bijkomende Gebruiksvoorwaarden door deze verwijzing deel uitmaken van de Gebruiksvoorwaarden.

3. Beperking van het gebruik van Materiaal

Tenzij anders vermeld verlenen wij u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht van toegang tot deze website, gebruik en visualisering ervan en het er op verstrekte materiaal voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik in zoverre u zich volledig naar de bepalingen van de huidige Gebruiksvoorwaarden schikt. U erkent dat deze website informatie, software, foto's, video, tekst, beelden, muziek, geluiden, vragen, creatieve suggesties, boodschappen, opmerkingen, feedback, ideeën, recepten, notities, tekeningen, artikelen en ander materiaal (tezamen "Inhoud") bevat die door auteursrechten, databaserechten, octrooirechten, merkenrechten, handelsgeheimen, en/of andere eigendomsrechten zijn beschermd en dat deze rechten gelden voor zowel de huidige vormen, media en technologieën als voor deze die later zouden worden ontwikkeld. De gehele Inhoud is beschermd door de toepasselijk auteurswetten, inbegrepen de Belgische auteurswet (en in voorkomend geval overeenstemmende wetten in andere jurisdicties), en wij zijn eigenaar van een auteursrecht in de keuze, de coördinatie, de opmaak en de verbetering van dergelijke Inhoud. Alle merken die op deze website verschijnen zijn de merken van hun respectievelijke eigenaars. 123feelfree® is de handelsnaam en het ingeschreven merk en dienstmerk van Xenarjo CVBA. Onze commerciële partners, leveranciers, adverteerders, sponsors, licentiegevers, aannemers en andere derde partijen kunnen eveneens eigendomsrechten op de inhoud die zij op deze website beschikbaar maken, hebben. U mag de gehele of gedeeltelijke Inhoud niet wijzigen, publiceren, overmaken, verdelen, uitvoeren, verkopen, gebruiken voor de creatie van afgeleide werken of op andere wijze exploiteren. Wanneer de Inhoud op uw computer wordt opgeladen, wordt u geen eigenaar van deze inhoud. De wijziging of gebruik van de Inhoud voor andere doeleinden, inzonderheid gebruik in gedrukte vorm of op een andere website of netwerkomgeving, is strikt verboden tenzij u onze voorafgaande schriftelijke toestemming heeft verkregen.

4. Een Community Gebruiker worden

U kan kosteloos een Community Gebruiker van onze website worden. U moet geen Community Gebruiker worden om deze website te gebruiken. Als u zich evenwel niet als zodanig inschrijft, kan het gebruik van bepaalde producten, aanbiedingen, onderdelen of hulpmiddelen op deze website u worden ontzegd. U moet inschrijven overeenkomstig de aanwijzingen die u op deze website vindt om deel te nemen in of/en bij te dragen tot enig forum of het "Publiek Profiel" onderdeel van onze website te gebruiken. Een platform betekent elke chatroom, message board, bulletin board, recepten- of informatieruil of gelijkaardige activiteit waar u en de andere gebruikers van de website kunnen communiceren. Als u kiest Community Gebruiker van onze website te worden, stemt u ermee in ons waarheidsgetrouwe, nauwkeurige en volledige gegevens betreffende uzelf te laten geworden (Community Gebruiker Gegevens), en deze Community Gebruiker Gegevens te onderhouden en bij te werken om ze nauwkeurig te houden. U stemt er ook mee in dat uw Community Gebruiker Gegevens overeenkomstig onze Privacy Policy worden gebruikt. Indien u informatie verstrekt die onwaar, onnauwkeurig of onvolledig is, of we redelijke gronden hebben om te vermoeden dat dat het geval is, hebben wij het recht uw inschrijving als Community gebruiker op te schorten of te beëindigen, en elk huidig of toekomstig gebruik van de website of een deel ervan te weigeren. U stemt ermee in uw rechten als Community gebruiker van deze website niet op welke wijze ook over te dragen of onder licentie te geven.

 

5. Privacy en veiligheid

Wij zijn begaan met de bescherming van uw privacy en veiligheid. Alle persoonsgegevens die wij van u verzamelen zullen in overeenstemming met onze Privacy Policy worden verwerkt. U moet van onze Privacy Policy, die door deze verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden begrepen is, kennis nemen en u bevestigt dat u door het gebruik van deze website instemt met de verwerking en gebruik van uw persoonsgegevens overeenkomstig onze Privacy Policy.

6. Community standaarden en gedragslijnen

U erkent dat de volledige Inhoud en alle informatie, software, foto's, video, tekst, beelden, muziek, geluiden, vragen, creatieve suggesties, boodschappen, opmerkingen, feedback, ideeën, recepten, notities, tekeningen, artikelen en ander materiaal verzonden of anderszins overgemaakt aan of door deze website, hetzij op vraag dan wel vrijwillig, publiek dan wel privé (tezamen, de "Postings"), de enkele verantwoordelijkheid zijn van de persoon die dergelijke Postings deed. Dit betekent dat u volledig verantwoordelijk bent voor de door u geplaatste, gemailde of anderszins naar deze website verzonden Postings. Wij controleren de verzonden Postings niet, en garanderen als zodanig niet de nauwkeurigheid, volledigheid of kwaliteit van dergelijke Postings. Alhoewel we Community standaarden en gedragslijnen voor de gebruikers van onze website (zoals beschreven hieronder) hebben aangenomen, erkent u dat door het gebruik van deze Website u aan Postings die aanstoot geven of laakbaar zijn kan worden blootgesteld. Wij zullen in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor deze Postings (andere dan voor Inhoud die door ons werd ontwikkeld), inbegrepen voor fouten of weglatingen in Postings, of voor enig verlies of beschadiging die wordt opgelopen tengevolge van het gebruik van deze Postings.

U stemt er mee in deze website niet te gebruiken om:

a. Postings op te laden, te verzenden, te e-mailen of op een andere wijze over te maken die onwettig, schadelijk, bedreigend, belagend, onrechtmatig, belasterend, vulgair, obsceen, inbreuk makend op iemands privacy, haatdragend, racistisch of xenofobisch of op een andere wijze laakbaar zijn (naar onze mening);

b. Minderjarigen op enigerlei wijze te schaden;

c. U uit te geven voor een andere persoon of entiteit, inzonderheid voor een bestuurder, kaderlid, personeelslid, aandeelhouder, agent of vertegenwoordiger van Xenarjo CVBA, onze Verbonden Ondernemingen of enige andere persoon of entiteit, of op een onjuiste wijze u band met Xenarjo CVBA, onze Verbonden Ondernemingen of enige andere persoon of entiteit weer te geven;

d. Hoofdingen na te maken of anderszins identificatiegegevens na te maken om de oorsprong van Postings of ander materiaal dat door of aan deze website wordt verspreid te verbergen;

e. Postings of ander materiaal op te laden, te verzenden, te e-mailen of op een andere wijze over te maken terwijl u daartoe niet het recht heeft krachtens wet, overeenkomst of anderswijze (zoals voorkennis of vertrouwelijke informatie die u hebt verkregen als werknemer of onder geheimhoudingsovereenkomsten);

f. Postings of ander materiaal op te laden, te verzenden, te e-mailen of op een andere wijze over te maken die inbreuk maken op octrooirechten, merkenrechten, handelsgeheimen, auteursrechten, recht op privacy of andere eigendomsrechten van een persoon;

g. Ongevraagde of niet-toegestane publiciteit of ander promotiemateriaal, "junk mail", "spam", "kettingbrieven", "pyramidespellen" of andere vormen van handelspubliciteit op te laden, te verzenden, te e-mailen of op een andere wijze over te maken, behoudens op plaatsen waar dit uitdrukkelijk is toegestaan;

h. Postings of ander materiaal op te laden, te verzenden, te e-mailen of op een andere wijze over te maken die virussen bevatten, of andere computer code, bestanden of programma's die zijn ontworpen om de werking van computer software of hardware of telecommunicatie uitrusting te onderbreken of verstoren;

i. De normale loop van een gesprek te verstoren, of op een andere wijze te handelen die de mogelijkheden van de andere gebruikers negatief beïnvloedt;

j. Deze website of de met deze website verbonden servers of netwerken te verstoren of te onderbreken, of enige vereisten, procedures, policies of regels van met de website verbonden netwerken niet na te leven;

k. Vrijwillig of onvrijwillig inbreuk te maken op de toepasselijke wetgeving;

l. Een andere gebruiker of een werknemer van deze website te belagen;

m. Persoonsgegevens betreffende andere gebruikers van de website te verzamelen en op te slaan, of pogingen daartoe ondernemen.

Uw recht deze website (inbegrepen de Community) te gebruiken en deel te nemen aan de gesprekken hangt af van uw naleving van de Community standaarden en de gedragslijnen die hierboven worden uiteengezet. Wij kunnen uw recht om de gehele of een deel van de website te gebruiken herroepen, evenals elke andere maatregel nemen teneinde deze Community standaarden en gedragslijnen te doen naleven wanneer inbreuken onder onze aandacht worden gebracht. Bovendien kunnen wij éénzijdig uw gebruik van of deelname stopzetten wanneer u nalaat onze Community standaarden en gedragslijnen na te leven. Al de mededelingen van het platform, inzonderheid mededelingen op het chat- en message boards, zijn openbare en geen private mededelingen. Wij hebben het recht al dan niet delen van deze website dan wel de gehele website, inbegrepen de Community, te controleren op de naleving van de Community standaarden en gedragslijnen die hierboven worden uiteengezet, dan wel voor enig andere reden. U erkent dat door de mogelijkheid te scheppen Postings te plaatsen, wij slechts een passieve rol spelen en geen enkele verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot deze Postings of enige andere activiteiten in de Community. Alhoewel wij het recht hebben zonder verwittiging Postings te verwijderen voor om het even welke reden, hebben wij geen verplichting Postings te verwijderen die u aanstootgevend of beledigend vindt.

7. Bijdragen

Indien u vrijwillig, dan wel op onze vraag ons op enigerlei wijze informatie, software, foto's, video, tekst, beelden, muziek, geluiden, vragen, creatieve suggesties, boodschappen, opmerkingen, feedback, ideeën, recepten, notities, tekeningen, artikels en verhalen betreffende uzelf of andere materiaal (inzonderheid het plaatsen, e-mailen of anderszins overmaken van Postings) (tezamen de "Bijdragen"), zullen de Bijdragen geacht worden onze eigendom te zijn en te blijven. Behoudens zoals in de Privacy Policy bepaald, zal geen van de Bijdragen door ons vertrouwelijk moeten worden behandeld, en zullen wij niet aansprakelijk zijn voor enig gebruik of bekendmaking van de Bijdragen. Zonder beperking van wat voorafgaat, verleent u ons en onze rechtsopvolgers een royaltyvrij onherroepelijk niet-exclusief recht (inbegrepen enig moreel recht of afhankelijk van de toepasselijke wet, doet u afstand van enig moreel recht inzoverre als het gebruik of de aanpassing van de Bijdragen uw eer of reputatie niet aantast) en toestemming de bijdrage (geheel of ten dele en met of zonder vermelding van uw naam) wereldwijd te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, afgeleide werken van te maken, te verspreiden, mede te delen aan het publiek, voor te stellen en te tonen, en/of de Bijdragen te verwerken in andere werken in om het even welke vorm, medium, of technologie nu bekend dan wel later ontwikkeld voor de volledige duur van het auteursrecht, merkenrecht of ander intellectueel - of eigendomsrecht (tezamen, de "Rechten") die voor dergelijke Bijdragen zouden bestaan. De toezending van de Bijdragen levert het bewijs van het bestaan en de draagwijdte van de verlening van rechten zoals bepaald in de huidige Gebruiksvoorwaarden en u verzaakt uitdrukkelijk aan enig verder bewijs, inzonderheid geschreven bewijs, wat betreft het bestaan of de draagwijdte van deze verlening van Rechten. In zoverre de Bijdragen voorwerp van een recht tot intrekking zijn, erkent u dat de uitoefening van dergelijk recht u tot de betaling van schadevergoeding kan verplichten. U garandeert eveneens dat (1) u de eigenaar bent dan wel anderszins de rechten in of op de Bijdragen controleert, inzonderheid de rechten nodig om de bijdrage toe te zenden, op te laden of in te voeren, (2) elke derde partij die houder is van enige Rechten, inbegrepen morele rechten in dergelijke Bijdragen, geldig en onherroepelijk u het recht heeft verleend de voormelde licentie te verlenen en (3) dat elke persoon die op één van de beelden, foto's of video's begrepen in uw Bijdragen verschijnt heeft, ingestemd heeft met het gebruik van dergelijke beelden, foto's en/of video's overeenkomstig de voormelde licentie. U erkent verder dat wij en onze rechtsopvolgers tot een onbeperkt gebruik van de Bijdragen zijn gerechtigd, voor welk doel ook, commercieel dan wel anderszins, zonder vergoeding van de verstrekker van de Bijdragen.

8. Kinderen

Deze website is voor gebruik door inwoners van België. Deze website richt zich tot personen die 18 jaar of ouder zijn en zij dient enkel door deze laatsten te worden gebruikt.

9. Snelkoppelingen

Deze Gebruiksvoorwaarden hebben enkel betrekking op deze website, en niet op de websites van andere personen of entiteiten. Wij of derden kunnen snelkoppelingen naar andere websites of hulpmiddelen verstrekken. U erkent en stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke externe website of hulpmiddelen, en hun inhoud, advertenties, producten en ander materiaal beschikbaar op deze website en hulpmiddelen niet bekrachtigen (en er als zodanig niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor zijn). U erkent eveneens en stemt ermee in dat wij in geen enkele omstandigheid rechtstreeks dan wel onrechtstreeks verantwoordelijk of aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enig verlies of schade die wordt geleden of beweerd te worden geleden in verband met uw gebruik of vertrouwen op de inhoud, advertenties, producten of andere gegevens beschikbaar op andere website (zonder dat het van belang is of dat wij rechtstreeks dan wel onrechtstreeks aan dergelijke inhoud, advertenties, producten of andere gegevens koppelen). U moet uw bekommernissen met betrekking tot enige andere website rechtstreeks aan de beheerder van de desbetreffende website richten.

10. Producten en diensten van derden

U kan middels onze website producten en diensten van andere partijen bestellen (tezamen, de "Derde Verkopers"). Alle zaken betreffende producten en diensten van Derde Verkopers, inzonderheid verkoopsvoorwaarden, betalingsvoorwaarden, waarborgen, onderhoud en levering betreffen enkel u en de Derde Verkopers. Wij verstrekken geen enkele waarborg met betrekking tot door Derde Verkopers verstrekte producten en diensten. U zal ons niet beschouwen als een partij bij dergelijke overeenkomsten (en wij zullen evenmin zoals beschouwd worden), waarbij het van geen belang is of wij enige vorm van inkomsten dan wel andere betaling hebben ontvangen in verband met dergelijke overeenkomsten, en wij zullen niet aansprakelijk zijn voor enige kosten of schade voor u of een andere persoon die rechtstreeks dan wel onrechtstreeks uit deze overeenkomsten voortvloeit.

11. Uw wachtwoord en inschrijving als gebruiker

Wanneer u een Community gebruiker van deze website bent, draagt u de verantwoordelijkheid voor de handhaving van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en informatie betreffende uw inschrijving als gebruiker. U moet ons onmiddellijk verwittigen bij een werkelijk of vermoed niet-toegelaten gebruik van uw inschrijving als gebruiker of enige gekende of vermoede inbreuk op de veiligheid, inbegrepen verlies, diefstal of niet-toegelaten vrijgave van uw of iemand anders paswoord. U draagt de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die gebeuren op uw inschrijving als gebruiker. U stemt ermee in ons onmiddellijk enig ongeoorloofd gebruik van uw inschrijving als gebruiker dan wel enig andere veiligheidsinbreuk mede te delen.

 

12. Gezondheidsdisclaimer

Deze website verstrekt informatie over en hulpmiddelen bij een gezonde levensstijl, en heeft enkel als doel gebruikers bij hun persoonlijke inspanningen naar een gezonde levensstijl te helpen. Xenarjo CVBA is geen medische organisatie en ons personeel kan u geen medisch advies of een medische diagnose verstrekken. Niets in deze website mag als dergelijk advies of dergelijke diagnose worden beschouwd. De door ons verstrekte informatie mag niet worden geïnterpreteerd als een vervanging voor de raadpleging van, het onderzoek of de behandeling door een dokter of specialist.

Wij dringen aan op en raden u aan medisch advies te vragen vooraleer inspanningen te leveren met betrekking tot het aanpassen van uw huidige levensstijl. Deze website is enkel voor gezonde (jong)volwassenen bedoeld. Deze website is niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen, zwangere vrouwen of personen die met gezondheidsproblemen hebben. Betrokken personen in het bijzonder wordt aangeraden professionele medische hulpverleners te consulteren om aangepaste begeleiding en omkadering  te krijgen.

 

13. Disclaimer voor waarborgen

GELIEVE DE VOLGENDE BELANGRIJKE DISCLAIMERS BETREFFENDE WAARBORGEN TE NOTEREN.

DE PRODUCTEN, AANBIEDINGEN, INHOUD EN HET MATERIAAL OP DEZE WEBSITE WORDEN VERSTREKT "AS IS" EN ZONDER ENIGE UITDRUKKELIJKE DAN WEL IMPLICIETE WAARBORG. WIJ GEVEN GEEN ENKELE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE WAARBORG, INZONDERHEID EEN WAARBORG WAT BETREFT VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, COMPATIBILITEIT, VEILIGHEID OF NAUWKEURIGHEID. NOCH XENARJO CV OF ONZE VERBONDEN ONDERNEMINGEN NOCH ENIGE VAN ONZE OF HUN RESPECTIEVELIJKE LICENTIEGEVERS, LICENTIENEMERS, DIENSTVERLENERS OF LEVERANCIERS, WAARBORGEN DAT DEZE WEBSITE OF ENIGE FUNCTIE IN DEZE WEBSITE ZONDER FOUT EN ONONDERBROKEN ZAL FUNCTIONEREN, DAT GEBREKEN VERBETERD ZULLEN WORDEN OF DAT DEZE WEBSITE OF DE SERVERS DIE DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR MAKEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN.

ENIG PRODUCT, AANBIEDING, INHOUD OF MATERIAAL OPGELADEN OF ANDERS VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE WORDT VERKREGEN OP UW EIGEN RISICO EN U ALLEEN ZAL DE VERANTWOORDELIJKHEID DRAGEN VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS DAT VOORTVLOEIT UIT HET OPLADEN VAN DERGELIJK PRODUCT, AANBIEDING, INHOUD OF MATERIAAL.

NOCH XENARJO CV OF ONZE VERBONDEN ONDERNEMINGEN, NOCH ENIG VAN ONZE OF HUN RESPECTIEVELIJKE LICENTIEGEVERS, LICENTIENEMERS, DIENSTVERLENERS OF LEVERANCIERS, WAARBORGEN HET GEBRUIK OF DE RESULTATEN VAN HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN, AANBIEDINGEN, INHOUD OF MATERIAAL OP DEZE WEBSITE WAT BETREFT HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS.

GELIEVE TE NOTEREN DAT GEEN ADVIES OF GEGEVENS DIE DOOR U VAN ONS PERSONEEL OF DOOR DEZE WEBSITE WORDEN VERKREGEN ENIGE WAARBORG BIEDT DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN IS OPGENOMEN.

DEZE DISCLAIMERS ZIJN VAN TOEPASSING IN DE RUIMSTE DOOR DE WET TOEGELATEN MATE.

14. Beperking van aansprakelijkheid

U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN (IN DE RUIMSTE DOOR DE WET TOEGELATEN MATE) DAT WIJ EN ONZE VERBONDEN ONDERNEMINGEN NIET AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE, INCIDENTIELE OF SPECIALE SCHADEVERGOEDINGEN OF ENIGE ANDERE SCHADEVERGOEDING, INZONDERHEID SCHADEVERGOEDING VOOR VERLIES VAN WINST, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE ONS WERD MEEGEDEELD), VOORTVLOEIEND UIT OF ALS HET RESULTAAT VAN (A) HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TE GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE, (B) HET GEBRUIK VAN DE INHOUD OF ANDER MATERIAAL OP DE WEBSITE OF WEBSITES GEKOPPELD AAN DE WEBSITE VAN 123FEELFREE.BE, (C) DE AANKOOPKOST VAN VERVANGGOEDEREN OF -DIENSTEN VOORTVLOEIEND UIT GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN GEKOCHT OF VERKREGEN, OF BERICHTEN ONTVANGEN, OF OVEREENKOMSTEN GESLOTEN DOOR OF VAN DEZE WEBSITE, (D) ONGEOORLOOFD TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW ZENDINGEN OF GEGEVENS, (E) VERKLARINGEN OF GEDRAG VAN EEN DERDE OP ONZE WEBSITE OF (F) ENIGE ANDERE ZAAK MET BETREKKING TOT ONZE WEBSITE. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN OF ANDERE AANSPRAKEN (VOORTVLOEIEND UIT OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD INBEGREPEN NALATIGHEID, OF ANDERSZINS) HET BEDRAG DAT U IN VOORKOMEND GEVAL HEBT BETAALD VOOR DE TOEGANG TOT ONZE WEBSITE OVERTREFFEN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN XENARJO CV EN ONZE VERBONDEN ONDERNEMINGEN ZAL IN GEEN ENKEL GEVAL DE BEDRAGEN WAARVOOR DE AANSPRAKELIJKHEID VAN XENARJO CV EN ONZE VERBONDEN ONDERNEMINGEN IS VERZEKERD OVERTREFFEN. INDIEN U ONTEVREDEN BENT MET ENIG DEEL VAN DEZE WEBSITE, OF NIET AKKOORD GAAT MET ÉÉN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIG VERHAAL DE STOPZETTING VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. NIETS IN DEZE BEPALING ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DOOD OF PERSOONLIJKE VERWONDING DOOR ONZE DADEN BEPERKEN.

15. Schadevergoeding

U stemt ermee in Xenarjo CVBA en onze Verbonden Ondernemingen, evenals onze en hun werknemers, bestuurders, aandeelhouders en vertegenwoordigers te vergoeden, vrijwaren en - indien wij hiervoor kiezen - te verdedigen tegen alle vorderingen van derden voortvloeiend uit uw onjuist gebruik van de website of onze producten en aanbiedingen, uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, of de inbreuk of het gebruik door enige andere gebruiker van uw inschrijving, van enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van enig persoon of entiteit.

16. Toepasselijk recht

Op deze Gebruiksvoorwaarden zal het recht van België van toepassing zijn, zonder evenwel rekening te houden met de principes van rechtsconflicten in de ruimte. U stemt ermee in dat elke vordering met betrekking tot uw gebruik van deze website of deze Gebruiksvoorwaarden enkel in rechtbanken van België aanhangig kan worden gemaakt, en u onderwerpt zich aan de jurisdictie van dergelijke rechtbank voor de doeleinden van dergelijke vordering.

17. Andere Gebruiksvoorwaarden

In elke vordering met betrekking tot deze website zal de winnende partij gerechtigd zijn alle met de vordering verbonden kosten te recupereren, inzonderheid de kosten en redelijke erelonen van raadslieden.

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig, of voor enig andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Gebruiksvoorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere Gebruiksvoorwaarden te beïnvloeden. Deze Gebruiksvoorwaarden, tezamen met onze Privacy Policy zijn de volledige overeenkomst tussen u en ons betreffende het daarin begrepen voorwerp. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen enkel door ons gewijzigd worden door wijzigingen op deze website te plaatsen, of door een schriftelijke overeenkomst tussen partijen. Elke keer dat u tot deze website toegang heeft, zal u geacht worden dergelijke wijziging te hebben aanvaard. Wij kunnen onze rechten en verplichtingen voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden overdragen. Deze Gebruiksvoorwaarden zullen ten voordele van onze rechtsopvolgers en licentienemers gelden. De nalatigheid van een partij deze Gebruiksvoorwaarden na te leven of tot de strikte naleving door de andere partij van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden aan te manen, of enig recht voortvloeiend uit deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen, zal niet worden beschouwd als een afstand van het recht bij een andere gelegenheid op diezelfde bepaling aanspraak te maken; deze bepaling zal integendeel haar volledige kracht behouden.

Behoudens zoals uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden bepaald, zal geen enkele derde enig recht hieraan ontlenen. Deze website wordt beheerd door Xenarjo CVBA, een coöpertieve vennootschap erkend onder nr (erkenning nog in aanvraag)  en haar maatschappelijke zetel is gevestigd te België, 2800 Mechelen, Jef Denijnplein 14. Als u enige vraag of kommernis hebt kan u ons contacteren per e-mail info@xenarjo.be, info@123feelfree.be of per post op ons adres.